ثبت نام كاربر

ورود به سايت

جمعه . 30 فروردين . 1398
 
     
 
 
  متن چند صفحه ای
پذیرش بستری | بیمه های طرف قرارداد | راهنمای ترخیص | راهنمای اسناد پزشکی | راهنمای امور قراردادها | راهنمای طبقات | مقررات داخلی بیمارستان | خدمات بیمارستان | منشور حقوق بیماران | تعرفه خدمات | نمونه پوشش پرسنل بیمارستان ایرانمهر | راهنمای پیگیری شکایات | مسیرهای دسترسی | تلفن های ضروری
 
نمایش بصورت تک صفحه ای

 

 

 

ليست خدمات پاراکلینیکی

ليست خدمات پاراکلینیکی قابل ارائه در اين مركز

زمان انجام

توضیحات

EEG

14-7   به غيراز روزهاي تعطيل

 

تست ورزش

12- 30/7 به غيراز روزهاي تعطيل

اسپيرومتري

14- 30/7

اوديومتري

صبحها 12-9 به غير از روزهاي تعطيل

بعد از ظهر هاي 19-30/16به غير از پنج شنبه و روزهاي تعطيل

فيزيوتراپي

11-30/8 به غير از روزهاي تعطيل

اكو كارديو گرافي ساده

روزهاي فرد 13-30/8                 

روزهاي زوج  16-13

استرس اكو

روزهاي فرد 13-30/8

اكو مري

روزهاي فرد 13-30/8

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

رادیولوژی

ليست خدمات رادیولوژی قابل ارائه در اين مركز

زمان انجام

ليست خدمات رادیولوژی

كه در اين مركز انجام نمي شود

مركز طرف قرارداد

و معين جهت انجام خدمات تصوير برداري

توضیحات

1- راديوگرافي هاي ساده از اندام بصورت ديجيتال

شبانه روزي

سفالومتري

مركز تصوير برداري  توسكا

جهت بيماران بستري وسرپايي

2- راديوگرافي هاي اختصاصي با سيستم فلوروسكوپي با تعين وقت قبلي شامل موارد ذيل :

 

 

پانوركس و پري اپيكال

( فك و دندان )

مركز تصوير برداري توسكا

درصورت اورژانس بودن با تشخيص پزشك معالج درهر ساعت از شبانه روز براي بيماران بستري قابل انجام است مركزپشتيبان بيمارستان كيان

الف - راديوگرافي مري معده و اثني عشر

20-8

 

 

ب- روده باريك 

20-8

 

 

ج- روده بزرگ ،روده بزرگ دبل كنتر است

20-8

 

 

د- هيستروسالپنتوگرافي(راديوگرافي از سيستم باروري بانوان )

20-8

 

 

ه-  I.V.P( عكسبرداري از سيستم ادراري و كليه ها )

20-8

 

 

خ- R.U.G(راديو گرافي از مجراي  ادراري آقايان )

20-8

 

 

ح- ساينوگرافي ( راديوگرافي از مجاري كبدي )

20-8

 

 

نوع خدمات پارالكينيكي مورد ارائه در اين مركز

20-8

 

 

چ- سيتوگرافي ( راديوگرافي از سيستم  اداري تحتاني )

20-8

 

 

3-فيستولوگرافي( راديوگرافي از حفره هاي عفوني )

20-8

 

 

4-سنجش تراكم استخوان

20-8

 

 

5-تعيين سن استخواني اطفال

20-8

 

 

6-راديوگرافي قفسه سينه جهت معاينات مديكال مهاجرت

20-8

 

 

7-ماموگرافي با دستگاه ديجيتال

8-20

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

CT SCAN

ليست خدمات سی تی اسکن قابل ارائه در اين مركز

زمان انجام

ليست خدمات سی تی اسکن

كه در اين مركز انجام نمي شود

مركز طرف قرارد اد

و معين جهت انجام خدمات تصوير برداري

توضیحات

تمام كيسهاي سي تي اسكن بدون تزريق

شبانه روزي

سي تي آنژيوگرافي قلب

( كرونر)

بيمارستان های

جم پارس - دي

در صورت اورژنس بودن با تشخيص پزشك معالج در هر ساعت از شبانه روز براي بيماران بستري قابل انجام است

تمام كيسهاي سي تي اسكن با تزريق

20-8

 

 

تمامي اينترونشنها ( با آمادگي قبلي )

20-8

 

 

كيسهاي اختصاصي ( سي تي انتروگرافي)

20-8

 

 

بيوپسي ريه تحت گايد سي تي  فلوروسكوپي

20-8

 

 

بيوپسي استخوان تحت گايد فلوروسكوپي

20-8

 

 

ازون تراپي تحت گايد فلوروسكوپي

20-8

 

 

P.R.T تحت گايد فلوروسكوپي

20-8

 

 

بيوپسي نسج نرم و كبد تحت گايد فلوروسكوپي

20-8

 

 

درناژ آبسه ها و كيست ها ( با و بدون كتتر )

20-8

 

 

بلوك شبكه عصبي تحت گايد فلوروسكوپي

20-8

 

 

نفروستومي تحت گايدسي تي فلوروسكوپي

20-8

 

 

درن EXTERNAL صفراوي تحت گايد فلوروسكوپي

20-8

 

 

سي تي آنژيومغز و اندام ها

20-8

 

 

سي تي سه بعدي مفاصل ( 3D)

20-8

 

 

سي تي سيستوسكوپي مثانه

20-8

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  

سونوگرافي

ليست خدمات سونوگرافی قابل ارائه در اين مركز

زمان انجام

ليست خدمات سونوگرافی

كه در اين مركز انجام نمي شود

مركز طرف قرارد اد

و معين جهت انجام خدمات تصوير برداري

توضیحات

تمام كيسهاي سونوگرافي ( با حضور پزشك خانم و آقا )

21-8

3D رحم

 

در صورت اورژانس بودن، با هماهنگي در كليه ساعات شبانه روز انجام می گردد

انجام مي شود.

تمامي  اينترونشنهاي تحت گايد سونوگرافي

21-8

 

 

سونو هيستروگرافي ( توسط پزشك خانم )

21-8

 

 

FAN و آمنيو سنتز تخليه مايع پلور

21-8

 

 

سونوگرافي 3D همراه با CD

21-8

 

 

تمامي  دوره هاي غربالگري ( NT  و بيوفيزيكال آنومالي )

21-8

 

 

بيوپسي پروستات تحت گايد سونوگرافي

21-8

 

 

تمام كيسهاي داپلر (‌سونوگرافي رنگي )

21-8

 

 

واژينال و سونوگرافي ركتال

21-8

 

 

بيوپسي پستان

21-8

 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

MRI

ليست خدمات ام آر آی قابل ارائه در اين مركز

زمان انجام

ليست خدمات ام آر آی

كه در اين مركز انجام نمي شود

مركز طرف قرارد اد

و معين جهت انجام خدمات تصوير برداري

توضیحات

تمام كيسهاي MRI  بدون تزريق

شبانه روزي

1- ام آر اسپكتروسكوپي

ام آر آی  بابك

كلينيك نور

 تصوير برداري پايتخت

براي بيماران

بستري و سرپايي

تمام كيسهاي  MRI  با تزريق

21-8

2- ام آر آرتروگرافي

ام آر آی بابك

براي بيماران بستري به صورت شبانه روزي

كيسهاي اختصاصي (ام آر آرتروگرافي )

21-8

3- ام آر آی قلب

ام آر آی  بابك

ام آر آی مركز قلب

MRV( ام آر ونوگرافي )

21-8

 

 

MRV( ام آر آنژيوگرافي )

21-8

 

 

MRU( بررسي سيستم ادراري )

21-8

 

 

MRCP( بررسي كيسه صفرا)

21-8

 

 


 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

آندوسکوپی

ليست خدمات آندوسکوپی قابل ارائه در اين مركز

زمان انجام

ليست خدمات آندوسکوپی

كه در اين مركز انجام نمي شود

مركز طرف قرارد اد

 و معين جهت انجام خدمات تصوير برداري

توضیحات

آندوسكوپي دستگاه گوارش فوقاني با بيوپسي

20-8

آندو سونو

 

 

 

 

 

در صورت اورژنس بودن با تشخيص در هر ساعت از شبانه روز قابل انجام است

 

 

 

آندوسكوپي دستگاه گوارش فوقاني بدون بيوپسي

20-8

فيبرو اسكن

 

ERCP(تشخيص اسفنكتروتومي .اسفنكتروتومي و خارج كردن سنگ ، ديلاتاسيون )

20-8

 

 

ديلاتاسيون مرسي ، پيلور، دئودنوم ، كلون و ركتوم

20-8

 

 

تعبيه Stant مري ، پيلوردئودنوم و كلون

20-8

 

 

پوليپ مري

20-8

 

 

ليگاسيون واريس مري

20-8

 

 

تعبيه PEG

20-8

 

 

خارج كردن جسم خارچي از دستگاه گوارش فوقاني

20-8

 

 

تعبيه و خارج نمودن بالون معده

20-8

 

 

آندوسكوپي فوقاني و كلونوسكوپي و اقدام در جهت كنترل خونريزي از دستگاه گوارش

20-8

 

 

 

 

 


مقررات داخلی بیمارستان | صفحه 8 از 14 | منشور حقوق بیماران
   
ماوس را بر روی این متن آورده، سپس بر روی مداد ظاهر شده کلیک نمایید.
 
 
 
 
 

  جستجو

 
 
 
 
 
 
     
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی ایرانمهر می باشد